Duck

Interní audit

Interní audit je využíván po celém světě jako nástroj pro ověření procesů, zda probíhají efektivně a podle pravidel. Z výsledků kvalitně prováděných auditů čerpají dozorčí orgány společnosti, externí auditoři a také orgány dohledu, jako jsou např. národní regulátoři na finančních trzích (centrální banky, burzy cenných papírů). Zvláštními regulacemi prochází také celý veřejný sektor. Ačkoliv jsou požadavky podle jednotlivých standardů a regulací odlišné, vychází všechna z nich ze stejných základů. Těmi jsou jednak standardy pro vnitřní kontrolní systémy, které vychází z kontrolního rámce COSO. Standardem v oblasti interního auditu jsou Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu.

Co tedy interní audit dané společnosti nebo organizaci přináší?

Především slouží k ujištění, že v organizaci probíhají veškeré procesy dle platných norem. Managementu společnosti výstupy auditu zajistí, že v případě externí kontroly budou veškeré činnosti a procesy v pořádku.

Jsou interní auditoři schopni vůbec pojmout takové množství informací?

Interní auditor je osoba, která má široký okruh znalostí a dovedností. Pokud je navíc interní audit poskytován externě, může nabídnout využití tzv. nejlepší praxe.

Jakým způsobem může interní audit přidat hodnotu managementu a byznysu?

Interní audit je schopen obsažením současné situace a cílového stavu pomoci managementu nastavit road map pro daný přechod a navrhnout opatření, která jsou v souladu se strategií organizace. Nedílnou součástí je i negativní reporting, který detekuje překážky pozitivní přeměny jednotlivých procesů.

Co Vám můžeme nabídnout?

Nastavení funkce interního auditu.
Sepsání statutu interního auditu.
Příprava střednědobých a krátkodobých plánů interního auditu.
Provádění jednotlivých auditních šetření formou outsorcingu případně co-sorcingu.
Sepsání ročních zpráv interního auditu.
Provádění speciálních auditních šetření (IT, GDPR,…).