Duck

Personální a procesní poradenství

Záměrně v této sekci nepoužíváme slovo audit, které bývá často spojováno pouze se snižováním personálních nákladů. Význam poradenství stále narůstá se zvyšujícími se osobními náklady ve společnostech. V odvětvích s vysokým podílem osobních nákladů, je efektivnost jednotlivých činností a procesů klíčová.

Externí poradci mají možnost srovnání s řešeními jiných podniků. Pomáhají odstranit tzv. provozní slepotu a vnáší nový pohled na příčinu stávajících problémů. Napomáhají implementovat závěry auditu. Významným přínosem je i větší přesvědčovací moc než jakou disponují interní zaměstnanci.

Nedílnou součástí poradenství je zmapování interpersonálních vztahů a určení motivačních prvků pro udržení stávajících zaměstnanců.

Hlavním přínosem našeho poradenství je snížení provozních nákladů při současném zvýšení efektivity výkonu společnosti.

Co Vám můžeme nabídnout?

Analýzu organizační struktury.
Snímky pracovního dne.
Mapu procesů.
Analýzu personálních zdrojů v jednotlivých procesech.
Logičnost začlenění činností do jednotlivých oddělení.
Vyhodnocení efektivity jednotlivých činností.
Návrhy opatření zvyšujících efektivitu.