Duck

Služby

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Interní audit

Interní audit je využíván po celém světě jako nástroj pro ověření procesů, zda probíhají efektivně a podle pravidel. Z výsledků kvalitně prováděných auditů čerpají dozorčí orgány společnosti, externí auditoři a také orgány dohledu, jako jsou např. národní regulátoři na finančních trzích (centrální banky, burzy cenných papírů).

Více informací

Personální a procesní poradenství

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Personální a procesní poradenství

Záměrně v této sekci nepoužíváme slovo audit, které bývá často spojováno pouze se snižováním personálních nákladů. Význam poradenství stále narůstá se zvyšujícími se osobními náklady ve společnostech. V odvětvích s vysokým podílem osobních nákladů, je efektivnost jednotlivých činností a procesů klíčová.

Více informací

Řízení rizik

Rizika jsou součástí každého podnikání. Jejich uvědomění, zhodnocení a řízení je součástí aktivního managementu společnosti.

Řízení rizik

Řízení rizik je oblast řízení, která se zaměřuje na analýzu a způsoby snížení rizika. Využívá k tomu různé metody a techniky prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko.

Více informací

GDPR

Implementace, audit, poradenství a konzultace, školení v oblasti GDPR.

GDPR

GDPR je nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů. Aktuálně je nejpřísnější úpravou ochrany osobních údajů. Týká se všech podniků v EU a podniků poskytujících služby do EU. Nařízení nabývá účinnosti 25. května 2018.

Více informací

Projektové řízení a jeho implementace

Implementace projektového řízení dle PRINCE2, řízení projektů pomocí PDCA a DMAICE.

Projektové řízení a jeho implementace

Podstatou projektového řízení je co nejefektivnější dosažení vytyčeného cíle či změny v rámci daného projektu.

Více informací

Tvorba směrnic a dokumentace

Zhodnocení Vaší předpisové základny a vypracování řídící dokumentace.

Tvorba směrnic a dokumentace

Každá organizace má systém směrnic, nařízení a pracovních postupů. Některá společnosti jsou více formalizované než jiné. Konkrétní předpisy by měly reflektovat firemní kulturu, publikum a jazyk, na který jsou zaměstnanci zvyklí. Není nutné opisovat zákonná ustanovení.

Více informací

Due Diligence

Zajištění klíčových informací pro investiční rozhodnutí.

Due Diligence

Slovní spojení Due diligence pochází z amerického práva a doslovně znamená „náležitá pozornost“. V praxi znamená Due diligence proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. Napomáhá ke správnému posouzení rizik a objektivnímu stanovení kupní ceny. Potenciální investor by měl během tohoto procesu získat veškeré klíčové informace ve všech důležitých oblastech.

Více informací

Semináře a školení

Zpracování a realizace školení na klíč.

Semináře a školení

Více informací

Externí klinický audit

Provádění externích klinických auditů na RTG pracovištích.

Externí klinický audit

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).

Více informací