Duck

Služby

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Interní audit

Interní audit je využíván po celém světě jako nástroj pro ověření procesů, zda probíhají efektivně a podle pravidel. Z výsledků kvalitně prováděných auditů čerpají dozorčí orgány společnosti, externí auditoři a také orgány dohledu, jako jsou např. národní regulátoři na finančních trzích (centrální banky, burzy cenných papírů).

Více informací

Personální a procesní poradenství

Záměrně v této sekci nepoužíváme slovo audit, které bývá často spojováno pouze se snižováním personálních nákladů. Význam poradenství stále narůstá se zvyšujícími se osobními náklady ve společnostech. V odvětvích s vysokým podílem osobních nákladů, je efektivnost jednotlivých činností a procesů klíčová.

Více informací

Personální a procesní poradenství

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Řízení rizik

Rizika jsou součástí každého podnikání. Jejich uvědomění, zhodnocení a řízení je součástí aktivního managementu společnosti.

Řízení rizik

Řízení rizik je oblast řízení, která se zaměřuje na analýzu a způsoby snížení rizika. Využívá k tomu různé metody a techniky prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko.

Více informací

GDPR

GDPR je nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů. Aktuálně je nejpřísnější úpravou ochrany osobních údajů. Týká se všech podniků v EU a podniků poskytujících služby do EU. Nařízení nabývá účinnosti 25. května 2018.

Více informací

GDPR

Implementace, audit, poradenství a konzultace, školení v oblasti GDPR.

Projektové řízení a jeho implementace

Implementace projektového řízení dle PRINCE2, řízení projektů pomocí PDCA a DMAICE.

Projektové řízení a jeho implementace

Podstatou projektového řízení je co nejefektivnější dosažení vytyčeného cíle či změny v rámci daného projektu.

Více informací

Tvorba směrnic a dokumentace

Každá organizace má systém směrnic, nařízení a pracovních postupů. Některá společnosti jsou více formalizované než jiné. Konkrétní předpisy by měly reflektovat firemní kulturu, publikum a jazyk, na který jsou zaměstnanci zvyklí. Není nutné opisovat zákonná ustanovení.

Více informací

Tvorba směrnic a dokumentace

Zhodnocení Vaší předpisové základny a vypracování řídící dokumentace.

Due Diligence

Zajištění klíčových informací pro investiční rozhodnutí.

Due Diligence

Slovní spojení Due diligence pochází z amerického práva a doslovně znamená „náležitá pozornost“. V praxi znamená Due diligence proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. Napomáhá ke správnému posouzení rizik a objektivnímu stanovení kupní ceny. Potenciální investor by měl během tohoto procesu získat veškeré klíčové informace ve všech důležitých oblastech.

Více informací

Semináře a školení

Více informací

Semináře a školení

Zpracování a realizace školení na klíč.

Externí klinický audit

Provádění externích klinických auditů na RTG pracovištích.

Externí klinický audit

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).

Více informací